VvE Gebruikersverklaring

VvE Gebruikersverklaring en gevolgen niet ondertekenen daarvan

De modelreglementen stellen de eis dat de gebruiker (hierna huurder genoemd) van een appartementsrecht een gebruikersverklaring ondertekent. Indien de huurder dit niet doet, zal hij het gebruik van het appartement niet kunnen verkrijgen. Met andere woorden: dan mag hij er niet in. De gebruikersverklaring moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Opgemaakt in tweevoud
  • Gedagtekend (datum erop)
  • Verklaring dat gebruiker het reglement (1) en het eventueel Huishoudelijk Reglement (2) zal naleven

De verklaring heeft ook betrekking op besluiten (bijvoorbeeld wijziging van het Huishoudelijk Reglement) en bepalingen (bijvoorbeeld een toevoeging op het Huishoudelijk Reglement) die vastgesteld worden nadat de huurder de verklaring heeft getekend. Wel rust op het bestuur de plicht om de huurder op de hoogte te stellen van de wijziging of aanvulling.

Indien de huurder het appartement betrekt zonder de verklaring ondertekend te hebben, dan zijn alleen de regels uit de splitsingsakte die betrekking hebben op het gebruik, beheer en onderhoud van toepassing (5:120 lid 2 BW). Om de andere regels en het Huishoudelijk Reglement ook van toepassing te krijgen moet de huurder alsnog de verklaring tekenen. Als hij dit niet wil of doet, kan hij uit het appartement verwijderd worden door het bestuur.

Gebruikersverklaring

Een gebruikersverklaring is een schriftelijke verklaring van een huurder (gebruiker) waarin deze te kennen geeft de reglementen van de VvE, waaronder het reglement en eventueel huishoudelijk reglement, na te zullen leven. De gebruiker is verplicht deze verklaring te tekenen; dit is geregeld in de modelreglementen op de volgende plaatsen:
– Modelreglement 1972, artikel 20 lid 1.
– Modelreglement 1973, artikel 20 lid 1.
– Modelreglement 1983, artikel 24 lid 1.
– Modelreglement 1992, artikel 24, lid 1.
– Modelreglement 2006, artikel 35 lid 1.

Gebruikersverklaring afdwingen en handhaven

Indien de gebruikersverklaring niet aanwezig is, kan de verhuurder gedwongen worden dit alsnog in orde te maken; de verhuurder (eigenaar) is namelijk gehouden het splitsingsreglement na te leven. Het niet laten ondertekenen van een gebruikersverklaring is een schending van het reglement. Indien de eigenaar hier niet voor zorgt (na verzoek van het bestuur), kan hem een boete opgelegd worden. Ook kan het laten ondertekenen van de gebruikersverklaring via de rechter afgedwongen worden, zie bijvoorbeeld deze rechterlijke uitspraak.

Handhaving na gebruikersverklaring

Handhaven van de reglementen op de huurders gaat, indien er een gebruikersverklaring is, net zoals handhaven van de reglementen op de eigenaren / VvE-leden. Zo kunnen boete’s opgelegd worden (als de reglementen deze mogelijkheid bieden) of kan naleving zelfs via de rechter afgedwongen worden. Belangrijker is echter dat regels die eerst niet voor de huurders zouden gelden, nu wél op hen van toepassing zijn; denk hier bijvoorbeeld aan bepaalde gedragsregels uit het Huishoudelijk Reglement.

 

Copyright 2023

 

Sitebouw: m1chel