Concept Parkeerreglement en Handhaving + Toelichting Parkeergarage Lichttoren Handhavingsplan 15-5-2019

Parkeergarage Lichttoren

PARKEERREGLEMENT & HANDHAVING  

1. Introductie

De parkeergarage op de verdiepingen -1 en -2 van de Lichttoren zijn in gebruik door eigenaars/bewoners, commerciële gebruikers en hotelgasten. Eigenaars/bewoners en commerciële gebruikers hebben toegang tot de garage via een handzender, terwijl hotelgasten bij binnenkomst een tickets ontvangen uit de daarvoor bestemde zuil aan de ingang van de garage.

Ondanks de signalering die is aangebracht in de garage om hotelgasten naar verdieping -2 te leiden, komt het (veelvuldig) voor dat er fout wordt geparkeerd: gebruikers parkeren hun auto op een parkeerplaats die niet van hen is. Een vaak voorkomend issue is het parkeren door hotelgasten op een van de vrije plaatsen op -1 in plaats van de voor hen bestemde plaatsen op -2. 

2. Doelstelling parkeerreglement en handhaving

Doelstelling van dit document is het herijken van de regels voor het gebruik van de parkeergarage (parkeerreglement) en het opstellen van regels ter handhaving van dit parkeerreglement.

In de ALV van 15 mei 2019 wordt hiervoor middels een stemming toestemming voor gevraagd aan alle eigenaars. 

Bij een positieve stemming dient dit handhavingsplan afgestemd te worden met alle belanghebbenden (hotelmanagement, commerciële gebruikers, verhuurder). Verwacht wordt dat het handhavingsplan na drie tot vier weken na positieve besluitvorming kan worden ingevoerd.

3. Handhaving door gebruik van wielklem en boetesysteem

A. Algemeen

 • alle acties worden vanuit de juridische eigenaar - bezitter van de grond/parkeerplaats – gedaan. (Dit is uitgezocht door VB&T en andere professionals, en afgestemd, voorgesteld/gepresenteerd aan en goedgekeurd door betreffende VvE's (zijn er heel veel daar in het Regentenkwartier…)
 • tegen overtredingen die eigenaren/gebruikers zelf maken t.a.v. het P-reglement, wordt in opdracht van de ALV opgetreden.

B. Uitleg procedure

- in geval van foutparkeren belt eigenaar van de parkeerplaats naar CQB (Beveiligingsbedrijf Eindhoven) om daar melding van te maken en opdracht te verstrekken tot plaatsen van een wielklem

- CQB heeft toegang tot garage en plaats zo snel mogelijk wielklem bij foutparkeerder en plaats sticker/melding op auto met spelregels (tweetalig NL + ENG) zodat de foutparkeerder contact op kan nemen om de wielklem te laten verwijderen

- CQB maakt foto’s van de betreffende auto (voor en na plaatsen wielklem) zodat aantoonbaar is dat er geen schade is veroorzaakt door het plaatsen van de wielklem

- foutparkeerder die weg wil rijden, dient eerst contact op te nemen met CQB om de wielklem te laten verwijderen

- spelregels: boete voor foutparkeren kost €275,= incl. btw voor eerste dag, elke volgende dag €150,= incl. btw.

- beveiliger CQB overlegt aan foutparkeerder een formulier dat hij/zij dient in te vullen en te ondertekenen

- dit formulier is de machtiging aan de administrateur van de VVE om de boete te incasseren van de foutparkeerder

- alleen wanneer dit formulier volledig en juist is ingevuld en het bankrekeningnummer adhv een bankpas is gecontroleerd, verwijdert de beveiliger de wielklem en kan de foutparkeerder het pand verlaten

- de kosten voor VvE: 

 • jaarlijks €350,= + 21% BTW voor het abonnement van CQB 
 • tweemaal €75,20 + 21% BTW,= per actie (ivm tweemaal voorrijden CQB) 
 • eventuele parkeerkosten die eigenaar maakt doordat hij moet uitwijken naar parkeergarage Witte Dame of Mathildelaan en hij/zij bij bestuur VvE kan indienen.

C. Voorstel

- op dinsdag 30 april zijn de laatste lijnen getrokken bij die P-plaatsen waar:

 • hetzij teveel auto’s op een plaats geparkeerd worden 
 • en waar auto’s foutief geparkeerd worden (‘verticaal’ neerzetten op een ‘horizontaal’ P-vak).

- deze belijning is 50 cm ruimer aangebracht dan de officiële belijning conform splitsingsakte.

- in vergadering 15/5 aan eigenaars voorleggen om deze foutparkeergevallen op dezelfde manier te handhaven via wielklem/ cq. deze gebruikers te beboeten

- indien positief besluit op ALV 15/5 communiceren via normale kanalen en dan na 3 maanden invoeren handhaving 

4. Communicatie na akkoord ALV

- melding “foutparkeren is wielklem riskeren” + boetebedrag bij ingang garage in zowel nederlands als engels

- melding handhaving aan alle betrokkenen: eigenaars, hotel management, verhuurder, commerciële gebruikers

5. Benodigdheden CQB Beveiliging

- toegang tot parkeergarage: bijvoorbeeld sleutelkluis bij ingang toegangspoort garage of cilinder

- afgesloten ruimt in garage voor opslag wielklemmen, camera + oplader, stickervellen en machtigingsformulieren

Bijlage:

Concept P-reglement

 

(Concept-)HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE STALLINGSGARAGE LICHTTOREN (versie 15 mei 2019)

 1. Gebruikers van de parkeergarage dienen zich zorgvuldig te gedragen.
 2. Gebruikers dienen de toegangspoort en de toegangsdeuren steeds goed achter zich te sluiten, om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang tot de parkeergarage (kunnen) verschaffen.
 3. De maximum snelheid voor verkeer in de parkeergarage is 5 kilometer per uur.
 4. De parkeerplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor het stallen van een personenauto en/of motor. Op één parkeerplaats mag ten hoogste één auto worden gestald en één motor. Indien op een parkeerplaats geen auto wordt gestald, mogen maximaal twee motoren worden gestald. Voor motoren en scooters zijn (bovendien) speciaal aangewezen P-vakken beschikbaar.
 5. Fietsen dienen gestald te worden binnen de aangegeven lijnen van het fietsenstallingsgebied en zoveel als mogelijk in de fietsenrekken. Het fietsenstallingsgebied is bedoeld voor het parkeren van fietsen met een gebruikelijke afmeting en voor dagelijks gebruik. De fietsen dienen voor wat betreft hun formaat en bouw in de fietsenrekken geplaatst te kunnen worden. Fietsen van een afwijkend formaat en die niet passen in de rekken (alsmede brommers, scooters en bakfietsen) mogen niet geparkeerd worden in het fietsenstallingsgebied. Oude en kapotte fietsen en fietsen die maandenlang met lekke banden staan dienen verwijderd te worden en in de eigen bergingen opgeslagen te worden. De huismeester zal hierop toezien en de betrokkenen hierop aanspreken.
 6. Het is niet toegestaan de parkeergarage te gebruiken voor opslag van goederen binnen de parkeerlijnen, daarbuiten of in het fietsenstallingsgebied. Hieronder wordt ook verstaan de (tijdelijke) opslag van autobanden, skiboxen, aanhangwagens of andere aan de auto of fiets gerelateerde attributen of goederen.
 7. Het is niet toegestaan om in de garage voertuigen te wassen of reparatiewerkzaamheden te verrichten, met uitzondering van het uitvoeren van noodreparaties in het eigen P-vak.
 8. Auto’s en motoren mogen enkel binnen de lijnen van de parkeervakken worden geparkeerd. Wanneer een auto of motor wordt geparkeerd buiten een parkeervak heeft de huismeester het recht om namens de VvE opdracht te geven tot het plaatsen van een wielklem door beveiligingsbedrijf CQB. Deze wielklem zal tijdens kantooruren en na betaling van een vergoeding groot € 275,- incl. BTW worden verwijderd na het geven van opdracht hiertoe door huismeester aan beveiligingsbedrijf CQB, conform de regels hiervoor bepaald door de VvE en door de ALV op 15-05-2019 bekrachtigd.
 9. Ingeval van foutparkeren door derden op een privé parkeerplaats heeft de eigenaar van deze parkeerplaats het recht opdracht te verlenen tot het plaatsen van een wielklem door beveiligingsbedrijf CQB, conform de regels hiervoor bepaald door de VvE en door de ALV op 15-05-2019 bekrachtigd. 
 10. Ingeval van foutparkeren door de eigenaar/vaste gebruiker van een parkeerplaats heeft het bestuur van VvE Stallingsgarage het recht opdracht te verlenen tot het plaatsen van een wielklem door beveiligingsbedrijf CQB, conform de regels hiervoor bepaald door de VvE en door de ALV op 15-05-2019 bekrachtigd. 
 11. Ingeval van verhuur of een op andere wijze ter beschikking stellen van een parkeerplaats aan een derde dient de eigenaar de gebruiker op de hoogte te stellen van dit huishoudelijk reglement, alsmede van hetgeen is bepaald in de akte van splitsing en de ALV. In de huurovereenkomst / gebruiksovereenkomst dient te worden opgenomen dat dit Huishoudelijk Reglement VvE Stallingsgarage moet worden nageleefd door de huurder. Tevens dient deze verhuur / dit gebruik door een derde aan het bestuur van de VvE  te worden gemeld.
 12. De eigenaar is verantwoordelijk voor het opruimen van alle verontreiniging, zoals olie en dergelijke, op de eigen parkeerplaats. Indien dit na aanmaning van het bestuur niet of onvoldoende gebeurt, dan zullen de kosten voor schoonmaak bij de eigenaar in rekening worden gebracht.

 

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel