ALV 15 mei 2019: Notulen vergadering

 

NOTULEN
Eindhoven, 17-5-2019

>> ALLE BIJLAGEN STAAN GEPUBLICEERD ONDER HET KOPJE DOCUMENTEN <<

Vergadering van Eigenaren
VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren

Datum: woensdag 15 mei 2019

Tijdstip: 19:30 uur
Locatie: Torentje, 6de verdieping Lichttoren

Agenda punten:

1. Opening en bepalen quorum

 • Quorum behaald ( LW 62/119 = 52,1% SG 207/277 = 74,7% )

 • Aanwezig tijdens vergadering: LT334, LT70, LT258, LT212, LT140, LT224, LT190, LT262, LT194, LT240, LT320, LT120, LT122, LT54, LT188, LT208, LT328, LT68, LT244, LT60, LT268, LT52, LT110, LT314, LT44, LT46, LT66, LT256, LT76, LT136, LT324 en LT272 VOLMACHT: LT134, LT64, LT222, LT108, LT304, LT250, LT192, LT54, LT332, LT200, LT214, LT242,LT330, MAGIS, INTELL HOTELS en TRUDO.

  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen vorige Vergadering van Eigenaren dd. 14 november 2018

Wijziging punt 6 ( was 2 tegen, 1 onthouding. Wordt 1 tegen, 2 onthoudingen )

4. Vaststellen jaarrekeningen 2018

 1. 4.1  Toelichting jaarrekeningen

  • LW sluit positief af

  • SG sluit negatief af door hoge kosten hek en vervanging CO2 unit

 2. 4.2  Verslag kascontrolecommissie

  • Kascontrolecommissie adviseert de vergadering de jaarrekeningen goed te keuren

  • Het volledige verslag is te lezen op de website

 3. 4.3  Goedkeuring jaarrekeningen

Vergadering gaat akkoord met beide jaarrekeningen 100%4.4 Decharge bestuur(der)

Decharge verleend

 1. 4.5  Verenigingsbijdragen 2019

 2. 4.6  Besluitvorming exploitatieresultaten

Exploitatieresultaat gaat volledig naar de reserve. Vergadering akkoord 100%

4.7 (Her) benoemingkascontrolecommissie

Kees Ampt en Corry Velema gaan verder als kascommissie. Vergadering akkoord 100%

5. Onderhoud gebouw

 1. 5.1  Werkzaamheden grootonderhoud

 2. 5.2  Opstellen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

 3. 5.3  Intercominstallatie

Gezocht wordt naar een nieuw audio/video systeem. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Bestuur vraagt om mandaat. Deze wordt afgewezen. Bij het voorstel om eerst audio te realiseren en laten pas video stemt de vergadering tegen, met 3 onthoudingen. De vergadering stelt voor om eerst alle mogelijkheden op een rij te zetten en de wensen van de bewoners mee te nemen.

Zijn per beslissing ALV 18/11/18 verhoogd per 1/1/19 voor LW: 2% en voor SG:

5%

De MJOP's voor LW en SG worden de komende maanden herzien gelijktijdig met de MJOP van de HV

5.4 Gangnummer huisverlichting

Gezocht wordt naar een mogelijkheid om LED-verlichting te plaatsen in de huisnummerbakken. De vergadering wil ook de verlichting op de gang voorzien van LED. De optie wordt bekeken. Verzoek vanuit de vergadering voor warm licht.

6. Diverse zaken
6.1 Horecavergunning & Geluidsoverlast Igluu

Overlast nog steeds een probleem. Gemeente, politie en brandweer en juridische stappen hebben niks opgeleverd. Hoop is gevestigd in nieuwe gesprekken met de Gemeente en contact met eigenaren IGLUU. Het bestuur doet er alles aan een oplossing te vinden.

 1. 6.2  Handhavingsplan parkeren ( extern bedrijf voor het plaatsen van wielklemmen )

  • Wielklembeleid derden: Vergadering stemt akkoord met 4 tegen, 1 onthouding

  • Wielklembeleid bewoners: Vergadering stemt 16 voor, 5 tegen en 9 onthoudingen ( enkel bij herhaaldelijk overtreden )

  • Vergadering wil graag duidelijkheid over de aansprakelijkheid m.b.t. eventuele schade die de wielklemmen kunnen veroorzaken. Er

 2. 6.3  Toelichting Reservefonds + Belastingaftrek Rijksmonument De Lichttoren

De Rijksmonumenten aftrek wordt gewijzigd. Het bestuur zoekt uit wat de nieuwe regels zijn en zorgt ervoor dat eigenaren op hoogte gebracht worden.

7. Benoeming organen VvE’s
7.1 (Her) benoemingBestuur

- Terugtreden Marc Burgers en Geert Willemsen
- Besluit: voorstel voor aantreding: Erik Leijten, Geert Smeltzer en Auke Been

Vergadering akkoord 100%7.2 (Her) benoemingVoorzitter

- Terugtreden GeertWillemsen
- Besluit: voorstel voor benoeming Andre Peels

Vergadering akkoord 100% ( onduidelijk is de rol van Penningmeester en of hiervoor iemand anders benoemd moet worden )

7.3 (Her) benoeming bevoegde leden spaarrekeningen (middelen reservefondsen) Dit wordt intern door het bestuur besloten is aangedrongen op terughoudendheid bij bewoners die noodgedwongen hun auto op de verkeerde plaats zetten.

7.4 (Her) benoeming overige commissies
- Commissie Inrichting Torentje
- Terrascommissie (“terrasambassadeurs”)

Voor beiden kunt u zich aanmelden

8. Jaarlijks terugkerende onderdelen/besluiten

8.1 Verplichte vooruitbetalingverenigingsbijdragen

8.2 Machtigingbestuurvoorhettreffenvanrechtsmaatregelenbijachterstandeninbetalingen.

8.3 Machtigingbestuurvoorhetvoerenvangerechtelijkeproceduresen/of bezwaarschriftprocedures tot een maximum van EUR 2.500

8.4 Machtigingbestuurafwikkelingschadesi.v.m.appartementenclausuleopstalverzekering.9. Overzicht lopende acties bestuur

 • Voor de volledige versie verwijst het bestuur naar de borden in de hal. Hierop staan alle lopende acties.

 • Voorstel voor bordjes in de parkeergarage wordt verder uitgewerkt door het bestuur

 • Het opstalrecht van de warmte/koel installatie wordt over 3 jaar eigendom van de Lichttoren. Hiermee ook de verantwoordelijkheid. Bekeken wordt naar de te nemen acties/expertise.

  10. Rondvraag

 • Verzoek van het bestuur om schade aan de poort met datum en tijd te melden. Hierdoor kunnen schades verhaald worden op de verantwoordelijke partij.

  o OK

 • Mogen er spullen opgeslagen worden in de garageboxen?

o Geen bezwaar
Parkeerlijn die bij Dhr. Koop staat op -1, staat niet op -2.

o Wordt opgevolgd door het bestuur. 

Verlichting in de berging is vaak uit.

o Wordt opgevolgd door het bestuur.

 Voorstel om d.m.v. een slagboom -1 af te sluiten.o Wordt onderzocht door het bestuur.

 • Wat kan men van de Huismeester verwachten?o

 • Wanneer is de glasbewassing gepland? Enkele delen zijn bij de laatste wassing niet meegenomen.

 • Er wordt gezocht naar een oplossing voor de fietsen in de parkeergarage. Deze worden deels niet gebruikt en verhinderen het plaatsen van fietsen die wel regelmatig gebruikt worden. Tevens staan er teveel. Wellicht is de fietsenstalling aan de overzijde bij Parkeergarage De Witte Dame een optie.

o Wordt opgevolgd door het bestuur.

 • Veel overlast van zwervers. Hoe lossen we dit op? Politie telkens inschakelen.

  o

 • Advies om het aantal ampère te laten nakijken. Als deze te hoog blijkt, scheelt dat enorm in de kosten. Laat dit wel door een expert bepalen.

  o OK
  11. Sluiting gecombineerdevergadering

  Op de website vvelichttoren.nl kunt u relevante informatie over de VvE vinden. Daar staan ook de notulen van de vorige vergaderingen en de jaarstukken 2018 op. Mocht u nog geen inloggegevens hebben, of deze kwijt zijn, kunt u deze via de website (opnieuw) aanvragen.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren 100% van normale geplande taken voor de huismeester. Zonder enige beperking. 

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel