Uitnodiging gecombineerde Vergadering van Eigenaren VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren

Datum: woensdag 15 mei 2019

Tijdstip: 19:30 uur

Locatie: Torentje, 6de verdieping Lichttoren

 

Agenda punten:

1. Opening en bepalen quorum

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen vorige Vergadering van Eigenaren dd. 14 november 2018

4. Vaststellen jaarrekeningen 2018

4.1 Toelichting jaarrekeningen

4.2 Verslag kascontrolecommissie 

4.3 Goedkeuring jaarrekeningen

4.4 Decharge bestuur(der)

4.5 Verenigingsbijdragen 2019

4.6 Besluitvorming exploitatieresultaten

4.7 (Her) benoeming kascontrolecommissie

5. Onderhoud gebouw

5.1 Werkzaamheden groot onderhoud 

5.2 Opstellen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 

5.3 Intercominstallatie

5.4 Gangnummer huisverlichting

6. Diverse zaken

6.1 Horecavergunning & Geluidsoverlast Igluu 

6.2 Handhavingsplan parkeren

6.3 Toelichting Reservefonds + Belastingaftrek Rijksmonument De Lichttoren 

6.4 Overzicht lopende zaken bestuur

7. Benoeming organen VvE’s

7.1 (Her) benoeming Bestuur

      - Terugtreden Rob van Vugt, Marc Burgers, Geert Willemsen

      - Besluit:  voorstel voor aantreding: Erik Leijten, Geert Smeltzer, Evelien Vermue, Auke Been    

7.2 (Her) benoeming Voorzitter

      - Terugtreden Geert Willemsen

      - Besluit: voorstel voor benoeming Andre Peels 

7.3 (Her) benoeming bevoegde leden spaarrekeningen (middelen reservefondsen)

7.4 (Her) benoeming overige commissies

       - Commissie Inrichting Torentje

       - Terrascommissie (“terrasambassadeurs”)

8. Jaarlijks terugkerende onderdelen/besluiten

8.1 Verplichte vooruitbetaling verenigingsbijdragen

8.2 Machtiging bestuur voor het treffen van rechtsmaatregelen bij achterstanden in betalingen.

8.3 Machtiging bestuur voor het voeren van gerechtelijke procedures en/of bezwaarschriftprocedures tot een maximum van EUR 2.500

8.4 Machtiging bestuur afwikkeling schades i.v.m. appartementenclausule opstalverzekering.

9. Overzicht lopende acties bestuur

10. Rondvraag

11. Sluiting gecombineerde vergadering

 

U kunt iemand machtigen om namens u aanwezig te zijn en te stemmen. In de bijlage bij deze uitnodiging treft een het machtigingsformulier aan.

Op de website vvelichttoren.nl kunt u relevante informatie over de VvE vinden. Daar staan (binnenkort) ook de notulen van de vorige vergaderingen en de jaarstukken 2018 op. Mocht u nog geen inloggegevens hebben, of deze kwijt zijn, kunt u deze via de website (opnieuw) aanvragen.

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren

 

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel