Notulen gecombineerde Vergadering van Eigenaren VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren d.d. woensdag 3-10-2018

Notulen gecombineerde Vergadering van Eigenaren 

VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren d.d. woensdag 3-10-2018

Aanwezig: LT334, LT62, LT262, LT194, LT240, LT252, LT320, LT182, LT304, LT208, LT328, LT274, LT54, LT244, LT282, LT204, LT52, LT110, LT66, LT256, LT68, LT76, LT216, LT214, LT108, LT114, LT324, LT272

Volmacht; LT70, LT276, LT64, LT190, LT222, LT120, LT332, LT198, LT330, LT242, LT58, PP 216 en 219, TRUDO

 

Agenda punten:

1. Opening en bepalen quorum

            - QUORUM: Niet behaald          LW 58/119 (48,7%) en SG 79/277 (28,5%)

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering

- Notulen door vergadering akkoord bevonden met 1 aanpassing. Vergadering is tegen foutparkeren en geeft toestemming aan bestuur dat hierop wordt gehandhaafd.

 

3. Terugkoppeling 2deALV dd. 20juni jl., ivm. Quorumloze 1steALV

- Bestuur heeft tijdens de 2devergadering alle eerder genomen beslissingen vastgelegd en in werking gesteld. 

 

4. Vaststellen van de Begroting 2019

- Het MJOP is naast de financiële administratie gelegd en daaruit is gebleken dat we niet genoeg reserves opbouwen. Daar komt bij dat de kosten jaarlijks worden verhoogd. Hiervoor zijn 2 oplossingen. Als eerste werkzaamheden vooruitschuiven en als tweede de voorschotbijdrage verhogen.  De begroting is akkoord bevonden en hieruit komen de volgende beslissingen:

- Bij Loftwonen 2% verhoging van de bijdrage miv. 1 januari 2019 – Vergadering akkoord (1 onthouding).

- Bij Stallingsgarage 5% verhoging van de bijdrage miv. 1 januari 2019 – Vergadering akkoord (1 tegen).

 

5. Aanbieding en afhandeling verkoop garageboxen door Trudo VB&T

- Uit de Splitsingsakte blijkt dat Trudo VB&T als enige GEEN aanbiedingsplicht heeft tov. bewoners. Trudo VB&T heeft in eerste instantie de verkoop van de garageboxen kenbaar gemaakt aan de administrateur. Na kort overleg wilde Trudo toch aanbieden aan de eigenaars en heeft Trudo via het bestuur een mailing aan eigenaars verstuurd. Tevens zijn brieven in de informatiebakken opgehangen en berichten op de website geplaatst. Vervolgens heeft een loting plaatsgevonden onder geïnteresseerden.

- Sommige eigenaars hebben deze berichten en brieven niet gezien en beschuldigen het bestuur van wanbeleid en slechte communicatie.

- De vergadering heeft besloten dat de procedure correct is gevolgd, dat communicatie voldoende was en dat het bestuur geen enkel verwijt te maken valt (3 onthoudingen).

- De vergadering spreekt dan ook uitdrukkelijk het vertrouwen in het bestuur uit. 

 

6. Parkeerreglement en handhaving

- Vraag van het bestuur aan vergadering. Wat wordt verstaan onder handhaving en op welke manier moet dit worden uitgevoerd? Er wordt gesproken over een wielklem en poortjes op de parkeerplaats, maar een definitief besluit wordt niet genomen. 

Het bestuur stelt voor een onderzoek te doen naar het juridische aspect van het gebruik van een wielklem en zal tijdens de volgende vergadering met een voorstel komen. De vergadering vindt dit te lang duren en heeft er alle vertrouwen in dat het bestuur met een correcte en passende oplossing komt. De vergadering stemt in met een voorstel vanuit de vergadering dat wanneer het juridisch mogelijk is om wielklemmen te plaatsen op de auto van een foutparkeerder dat het reglement wordt aangepast op een wijze dat er in de toekomst wielklemmen kunnen worden geplaatst.

Wel dient er rekening gehouden te worden met gevallen waarin men tot foutparkeren gedwongen wordt, bijvoorbeeld wanneer de eigen parkeerplaats door derden in gebruik is genomen. De vergadering vraagt het bestuur dan ook dit zo snel mogelijk in gang te zetten. 

Hiermede gaat de vergadering akkoord (2 tegen, 1 onthouding).

 

7. Voorgenomen bestuurswisseling

            - Aftreden Rob van Vugt en aantreden Henk Brunekreef – Vergadering akkoord.

 

8. Diverse zaken:

            - Appartement 314 is verhuurd voor 5 jaar.

 

9. Overzicht lopende acties bestuur

            - Extra sloten geplaatst voor veiligheid

            - Luchtbehandelingssysteem veroorzaakt trillingen – laatste aanpassingen worden uitgevoerd

            - Verder verwijzen wij naar de informatieborden en de website

            Nieuwe acties:

            - Er komt een nieuw voorstel voor de camerabeveiliging ivm. met meerdere inbraakpogingen

            - De tijd dat de elektrische deur open staat is te lang, hiernaar wordt geïnformeerd

            

10. Ingekomen stukken

            - GLOW heeft dit jaar een projectie op de Lichttoren – betreffende bewoners zijn op de hoogte

            - Is het terras van Usine niet te groot? Bestuur gaat controleren of het juiste aantal m2aangehouden is.

            - Procedure nieuwe aanstelling bestuurslid vindt plaats in verkeerde volgorde. Eerst voorstellen aan de vergadering, dan pas toetreden.

            - Verzoek of communicatie meertalig kan. Bestuur gaat bekijken of Engels een optie is.

 

11. Rondvraag

- Overlast van de discolichten op het dakterras àbestuur zal nagaan of de verlichting verplaatst kan worden zodat de overlast afneemt.

- Verlichting in de gangen van de huisnummers zijn veel kapot

- Filters bestellen voor WTW-unit kan op www.filtersvoorthuis.nl– AWB Airmaster HDR 275 of HDR 350 – zonder bypass of via bedrijf Vantos ( www.vantos.nl), welke al van vele appartementen de WTW-unit in onderhoud heeft

- Opnieuw verzoek aan bestuur om het druppel en handzendersysteem onder de loep te nemen voor veiligheid en vervuiling te voorkomen

            

Als laatste willen wij u wijzen op het belang van een volmacht voor de vergadering. Alle bestuursleden werken hard om alle zaken m.b.t. De Lichttoren goed te regelen. Zonder een meerderheid van de stemmen stagneert de goede doorloop van zaken en het is niet erg motiverend dit werk te blijven doen als de eigenaren het te veel moeite vinden om zelfs een volmacht af te geven.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren

 

Copyright 2019

 

Sitebouw: m1chel