Mededeling van het bestuur: procedure aanbieding garageboxen

Het bestuur van de VvE Lichttoren heeft kennisgenomen dat er vragen worden gesteld over de gevolgde procedure voor de aanbieding van twee garageboxen door Trudo VB&T aan de eigenaren van de Lichttoren. Enkele bewoners hebben hierover hun ontevredenheid geuit aan het bestuur. In deze mededeling wil het bestuur toelichten welke procedure is gevolgd:

- Trudo VB&T heeft het bestuur VvE Lichttoren begin juni benaderd over de aanbieding van twee garageboxen;
- In overleg met aanbieder is een verkoopprocedure afgesproken met een loting;
- Deze procedure is opgesteld conform de splitsingsakte;
- De aanbieding en de te volgen procedure zijn gecommuniceerd via de gebruikelijke communicatiekanalen (de informatieborden en de website);
- De loting door Trudo VB&T is op de geplande datum uitgevoerd in ’t Torentje in het bijzijn van een aantal van de geïnteresseerden;
- Het aanbieding- en verkooptraject is hiermee gesloten en de boxen zijn overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 

Het bestuur van de VvE betreurt het dat er over deze procedure bij enkele eigenaren ontevredenheid is ontstaan en heeft daarom de procedure geëvalueerd. Het bestuur is van mening dat de gevolgde procedure en de communicatie hierover, conform de splitsingsakte is verlopen en ziet geen aanleiding deze te herzien.

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Vriendelijke groet,

Bestuur VvE Loftwonen Lichttoren en VvE Stallingsgarage Lichttoren

Copyright 2019

 

Sitebouw: m1chel